dwn
Toll Free
SPRS


फेरीवाले व ना फेरीवाले झोन विभागीय कार्यालय क्र १ ते ४ यादी
| अग्निशमन विभाग|
श्री. तानाजी कवाळे
  पदनाम
मोबाईल
कार्यालय
निवास: प्र. मुख्य अग्नि.अधिकारी
: ९७६६५३२०२०
: ०२३१ - २५३७२२१
: ०२३१ -महत्वाचे सम्पर्क क्रमांक
1श्री तानाजी कवाळे, उपमुख्य अग्निशमन अधिकारी,
विभागीय कार्यालय क्र. १,२,३ चे नियंत्रण अधिकारी
७३८७०८९३९४
2श्री मनिष प्र. रणभिसे, स्थानक अधिकारी,
विभाग क्र. १ अंतर्गत फायर स्टेशन क्र. १ मध्ये - मार्केट यार्ड, भोसलेवाडी, कदमवाडी, नागाळा पार्क ताराराणी चौक, न्यू शाहूपुरी व फायर स्टेशन क्र. ३ मध्ये कसबा बावडा, रमनमळा, नागाळा पार्क
७३८७०९९६९७
3श्री कांता बांदेकर, प्र. स्थानक अधिकारी,
विभाग क्र. २ अंतर्गत फायर स्टेशन क्र. २ मध्ये - महानगरपालिका परिसर, गुजरी, मह्द्वर रोड, रंकाळा स्टँड परिसर, दुधाळी, गंगावेश, पंचगंगा तालीम, बुधवार पेठ, दसरा चौक, लक्ष्मीपुरी, शाहूपुरी व फायर स्टेशन क्र. ५ मध्ये फुलेवाडी, रंकाळा परिसर, फुलेवाडी रींग रोड परिसर नवीन वाशी नाक्यापर्यंत
९७६२७५९०८६
श्री दस्तगीर मुल्ला, प्र. स्थानक अधिकारी,
विभाग क्र. ३ अंतर्गत फायर स्टेशन क्र. ४ मध्ये - टिम्बर मार्केट, शिवाजी पेठ, मंगळवार पेठ, संभाजी नगर रंकाळा, सानेगुरुजी वसाहत, नवीन वाशी नाका टे कळंबा रींग रोड परिसर, रायगड कॉलनी, पाचगाव, जरगनगर, आर.के. नगर व फायर स्टेशन क्र. ६ मध्ये प्रतिभा नगर, राजारामपुरी, शाहूनाका, राजेंद्रनगर, एसएससी बोर्ड, जवाहरनगर, चिले कॉलनी, शेंडा पार्क परिसर
७७०९०१९६९७
अग्निशमन दलाची २४ तास सुसज्ज असलेली सहा स्थानके
अग्निशमन दलामार्फत पुरविण्यात येणा-या सेवा-सुविधा
अग्निशमन दलाकडून आकारण्यात येणारे कर, दर व फी
अग्निशमन दलाकडून आकारण्यात येणारे कर, दर व फी (2021-22)
जाहीर प्रसिद्धीकरण - कोल्हापूर महानगरपालिका पावसाळा व संभाव्य पूरस्थिती पूर्वतयारी २०२२ - प्रमाणित कृती प्रक्रिया (SOP)
संपर्क :
सहाय्यक आयुक्त क्र. २(अग्निशमन) अग्निशमन विभाग फोनः २५४०२९ १ते९९, विस्तार- २७४
  मुखपृष्ठ
English Version
dwn
dwn
dwn
dwn
dwn
ई-वार्तापत्र
Designed and Maintained by Kolhapur Municipal Corporation