dwn
Toll Free
SPRS


फेरीवाले व ना फेरीवाले झोन विभागीय कार्यालय क्र १ ते ४ यादी
| मनोरंजन » वाचनालये |
कोल्हापूर महानगरपालिकेकडे खालीलप्रमाणे ४ ग्रंथालय कार्यरत आहेत. यामध्ये खाली नमूद केल्याप्रमाणे ग्रंथसंख्या व नियतकालिके तसेच सभासद आहेत.

SHRI BHASKARRAO JADHAV WACHANALAYA
श्री समीर महाब्री
  पदनाम
मोबाईल
कार्यालय
निवास: ग्रंथपाल
: + ९१ ९६६५१२४४४४
: -
: ०२३१ -»LIBRARY INFORMATION
» STUDY CENTER
» JOURNALS 2015-16
संपर्क:
ग्रंथपाल, भास्करराव जाधव वाचनालय, कोल्हापूर महानगरपालिका
  मुखपृष्ठ
English Version
dwn
dwn
dwn
dwn
dwn
ई-वार्तापत्र
Designed and Maintained by Kolhapur Municipal Corporation