dwn
Toll Free
SPRS


फेरीवाले व ना फेरीवाले झोन विभागीय कार्यालय क्र १ ते ४ यादी
| परवाना विभाग |
श्री. राम काटकर
  पदनाम
मोबाईल
कार्यालय
निवास: अधिक्षक, परवाना
: 9766532034
: - 0231 - 2540291-98
: -कामाचा तपशिल
परवाना विभाग (जनरल लायसन्स ) सन २०१७ ते २०१८ चे नूतनीकरणाचे दर
निवासी हॉटेल्स / लॉजेस सुरु करताना वापरायची कार्यपद्धती
संपर्क :
अधिक्षक, परवाना विभाग २५४०२९ १ते९९, विस्तार- २०९
  मुखपृष्ठ
English Version
dwn
dwn
dwn
dwn
dwn
ई-वार्तापत्र
Designed and Maintained by Kolhapur Municipal Corporation